GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým klientem, návštěvníkem mého webu nebo poptáváte mé služby, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation, Nařízení o ochraně osobních údajů).

V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), které v českém právním prostředí od 25.5.2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, předkládám následující prohlášení.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Já, Josef Jon, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Kralupy nad Vltavou, IČ: 07998171, se sídlem Šafaříkova 917, 278 01 Kralupy nad Vltavou, provozovatel webových stránek: www.med-hned.eu, zpracovávám Vaše osobní údaje jako správce.

Správce nejmenoval žádného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování osobních dat obrátit, můžete mě kontaktovat:

 1. na e-mail: info@med-hned.eu
 2. na telefonním čísle: +420 777 160 277

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením, a tedy že:

 • Vaše osobní údaje budu zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 Nařízení informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv dle Zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení.

Rozsah osobních údajů

Osobní údaje o Vás zpracovávám v takovém rozsahu, v jakém jste mi je poskytli. Zejména se jedná o následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (např. jméno nebo jména, příjmení, akademický titul, bydliště; u právnické osoby: název společnosti, IČ, DIČ, sídlo/místo podnikání
 • kontaktní údaje (např. doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné kontaktní informace)
 • údaje o poptávané či poskytované službě

Správce nezpracovává žádné citlivé osobní údaje.

Neposkytnutí osobních údajů potřebných k odeslání objednávky, uzavření smlouvy o přepravě, k fakturaci apod. má za důsledek nemožnost uzavření smluvního vztahu.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám z následujících právních důvodů:

 • za účelem uzavření smlouvy o přepravě, jejího plnění a výkonu práv a povinností z toho vyplývajících
 • za účelem plnění zákonných povinností (např. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)
 • za účelem mého oprávněného zájmu, který není v rozporu s právem na ochranu osobních údajů (např. když odešlete poptávkový formulář, mohu Vám vypracovat nabídku a jednat s Vámi o této nabídce)
 • poskytli jste mi souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávám v elektronické i listinné podobě.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu nezbytně nutnou, a to:

 • po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi
 • po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty
 • po dobu, na kterou jste mi udělili souhlas.

Pomine-li poslední právní důvod ke zpracování osobních údajů, provedu jejich likvidaci.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami zcela dobrovolně poskytnete, např. vyplněním některého kontaktního nebo poptávkového formuláře či objednávky na mém webu, při našem prvním ústním nebo písemném vzájemném kontaktu, případně později v rámci poskytování služeb.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje nezpřístupňuji žádným příjemcům, s výjimkou orgánů státní správy a samosprávy, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon.

Zpracovatelé osobních údajů

 • poskytovatel webhostingových služeb (Active24)
 • případně externí účetní, pokud se rozhodnu využít jejích služeb

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (=zemí mimo EU), ani mezinárodním organizacím.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které se mohou ukládat na Vašem počítači nebo mobilním zařízení při návštěvě internetových stránek. Jejich úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat.

Na mých webových stránkách www.med-hned.eu využívám pouze tzv. technické cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení mého webu. To znamená, že neslouží pro jiné zvláštní, např. marketingové účely. Pro používání technických cookies není nutný Váš souhlas.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Ke zpracování Vašich osobních údajů vždy přistupuji s maximální obezřetností a dbám na jejich neustálou ochranu. Osobní údaje chráním tak, jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 Nařízení)

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jste jej poskytli. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem, než je souhlas.

2. Právo na přístup (čl. 15 Nařízení)

Máte právo po mně požadovat informaci, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká jsou Vaše další práva. Toto právo je plněno již tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Součástí tohoto práva je i možnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

3. Právo na opravu, resp. doplnění: (čl. 16 Nařízení)

Máte právo po mně kdykoliv požadovat, aby zpracovávané osobní údaje byly opraveny nebo doplněny, pokud jsou chybné, nepřesné nebo neúplné.

4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“): (čl. 17 Nařízení)

Máte právo po mně požadovat výmaz Vašich osobních údajů, pokud pominul účel jejich zpracování a není dán jiný právní základ pro jejich zpracování.

5. Právo na omezení zpracování: (čl. 18 Nařízení)

Máte právo po mně požadovat, abych zpracování Vašich osobních údajů omezila, např. do té doby, než mi poskytnete údaje správné.

6. Právo na přenositelnost: (čl. 20 Nařízení)

Toto právo je podobné jako právo na přístup, liší se však tím, že informace o zpracovávaných údajích Vám poskytnu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo vznést námitku: (čl. 21 Nařízení)

Máte právo vznést u mě námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že můj oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů není opodstatněný.

8. Právo podat stížnost: (čl. 77 Nařízení)

Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů postupuji neoprávněně nebo v rozporu s Nařízením, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, více na: www.uoou.cz.

Mlčenlivost:

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 25.5.2018 a může být průběžně aktualizováno. Aktuální verze je vždy přístupná na webové stránce www.med-hned.eu.